+86-21-58386189, 58386176

اثرات اقتصادی اجتماعی از سایت استخراج


بررسی و مطالعه تاثیر هنر- صنعت گردشگری بر رشد و توسعه اقتصادی ...

به عنوان کاتالیزوری کارآمد برای بازسازی و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها یاد شده که طی سال های اخیر برای رفع چالش های. اقتصادی و ... 2011 تا 2013 از اطالعات مندرج در وب سایت سازمان جهانی. گردشگری و بانک جهانی استخراج شده است. با توجه به...

دریافت قیمت

اقتصاد - پرتال جامع علوم انسانی

اثر توسعه مالی بر بهره وری نیروی کار: کاربردی از همجمعی در داده های پانل پویا. نویسنده: ناصر سیف اللهی هاتف حاضری. منبع: اقتصاد پولی، مالی سال هفتم بهار و...

دریافت قیمت

ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮﺍﺕ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺘﯽ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮﻭژﻩ ﺍﺗﺼﺎ - وزارت فواید عامه

ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮﺍﺕ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺘﯽ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮﻭژﻩ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺳﺮک ﺗﺮﺍﻧﺲ ﻫﻨﺪﻭﮐﺶ. 1 ...... ﺑﻴﺠﺎ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﯽ ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺍﺳﺘﻤﻼک ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺮﺍی ﭘﺮﻭژﻩ ﺍﺗﻔﺎﻕ. ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ . ﺳﺮﻭی ﺟﺰﻳﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ...... ﺗﻼﺵ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺩﺭﻳﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﺪ ... ﺑﺪﻳﻞ ﺳﺎﻳﺖ ﻳﺎ ﺳﺎﺣﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮک ﻫﺎی ﺑﺪﻳﻞ، ﻋﺒﻮﺭﮔﺎﻩ ﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺷﺒﻴﻪ،. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

دریافت قیمت

فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستايي، شماره 24 - Magiran

داده هاي مورد نياز از طريق مصاحبه و تكميل پرسشنامه استخراج گرديد. نتايج پژوهش نشان دهنده ... تحليل نابرابري هاي اقتصادي – اجتماعي توسعه در نواحي روستايي ايران ياسر فيض آبادي* ... اثرات تنوع بخشي اقتصاد روستايي بر تاب آوري معيشت روستاييان در دهستان رادكان شهرستان چناران حمدالله سجاسي ..... تاريخ درج در سايت: 4/7/97

دریافت قیمت

اثرات اقتصادی و اجتماعی مشاغل خانگی زنان روستایی در شهرستان اسلام‌آب

18 آوريل 2015 ... ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺟﺮاي ﻃﺮح ..... ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ وﯾﮋه، درﺻﺪ وارﯾﺎﻧﺲ و درﺻﺪﺗﺠﻤﻌﯽ ..... دﺳﺘﺮﺳﯽ در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ.

دریافت قیمت

اثرات منفي اقتصادي پديده پول شويي بر توسعه اقتصادي

با وجود پيامدهاي بي شمار پول شويي بر پيکره اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي يک جامعه، هنوز تمامي ابعاد اين قضيه به درستي براي مسولان امر شناخته نشده است. به طوري...

دریافت قیمت

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن: ﻧﻤﻮﻧ ا - جغرافیایی سرزمین

ﻫﻤﮑﺎران در ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺗﺎﺛﯿﺮات اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و زﯾﺴﺖ ... ﯿﺮات ﻣﺜﺒﺖ اﻗﺘﺼﺎدي و اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽ از ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي در ﻣﻨﻄﻘﻪ .... ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﺨﺮاج و ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺑﻠﻨﺪ .... رﺳﺘﻮران، ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت، ﭼﺎﯾﺨﺎﻧﻪ ﺳﻨﺘﯽ، ﺳﺎﯾﺖ آﻫﻮان(ﭘﺮورش ﻗﻮچ، ﻣﯿﺶ و ﺑﺮه آﻫﻮ)، اﺳﮑﻠﻪ ﻗﺎﯾﻖ راﻧﯽ،.

دریافت قیمت

بانک اطلاعات سری‌های زمانی اقتصادی - بانک مرکزی

... متغيرهاي پولي و اعتباري، بورس اوراق بهادار، وضعيت مالي دولت، شاخص‌هاي قيمتي، اجتماعي و نيروي انساني و اشتغال مي‌باشد. بانک اطلاعات سری‌های زمانی اقتصادی.

دریافت قیمت

اقتصاد ایالات متحده آمریکا - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ایالات متحده آمریکا بزرگ‌ترین اقتصاد را در میان کشورهای جهان در اختیار دارد. ... در اواخر دوران زمامداری جرج دابلیو بوش، بروز ناپایداری و ظهور اثر حباب (به .... ارتباطات راه دور، مواد شیمیایی، الکترونیک، پردازش مواد غذایی، کالاهای مصرفی، چوب، استخراج از معادن ... درآمدها: $ ۲٬۴۵ تریلیون (مالیات بر درآمد افراد ۴۶٫۱٪، بیمه اجتماعی ۳۴٫۷ درصد،...

دریافت قیمت

اثر مخرب درآمدهای نفتی بر سرانه فساد اقتصادی - اقتصاد آنلاین

22 آگوست 2016 ... در همین حال، درآمدهای نفتی نیز طی سال‌های متمادی اقتصادی متکی به نفت شکل ... تغییر سیاست‌ها، تغییر نوع تولید، ایجاد وابستگی به بخش استخراج ... بنابراین انحراف تخصیص منابع و کاهش کارآیی اقتصادی و منافع اجتماعی از پیامدهای آن است. ..... استخدام کارشناس برنامه ریزی و کنترل سایت در شرکت فرش فرهی.

دریافت قیمت

آیا دولت جدید افغانستان می‌تواند درآمد از استخراج معادن را افزایش دهد ...

28 سپتامبر 2014 ... این در حالی است که هزینه‌های فعالیتهای معدنی برای استخراج هر تن آهن را اگر اضافه ... مشکلاتی است که فعالیتهای اقتصادی این بخش را تحت تاثیر خود قرار داده‌است. ... می‌تواند زمینه ساز خلق مشکلات بحران زا و تسلسل بحرانهای اجتماعی و امنیتی در افغانستان شود. ... بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست.

دریافت قیمت

تحقیقات مرتع و بیابان ایران

چکیده انگلیسی مقالات این نشریه در سایت اینترنتی CABI Publishing به نشانی ... بررسی ارزیابی اثرات اقتصادی-اجتماعی طرح‌های مرتعداری در حوزه شهرستان مشهد.

دریافت قیمت

سامانه نشریات دانشگاه تربیت مدرس - پژوهش‌های رشد و توسعه پایدار ...

پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهش های اقتصادی) The Economic Research.

دریافت قیمت

مرکز پژوهشها - قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی ...

قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ...... 44 - 4 - اولویت در اکتشاف و استخراج گاز از مخازن مشترک با کشورهای همجوار. ..... جامعه و تغییر و تبدیلی که بر اثر افزایش طبیعی جمعیت یا گسترش فضای جغرافیایی

دریافت قیمت

مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری

اثرات اقتصادی ورود گردشگران داخلی به قم (رویکرد داده ستانده دومنطقه ای) ... تحلیل رابطه علی سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری (مطالعه موردی: شهروندان شهر...

دریافت قیمت

تحلیل تأثیرات اقتصادی- اجتماعی موزه ملی فرش تبریز

تحلیل. تأثیرات. اقتصادی. -. اجتماعی. موزه. ملی. فرش. تبریز. بر اقتصاد. شهری این کالن. شهر. کسری. رهبری ... موزه، ارزیابی اثر اجتماعی، ارزش ذاتی، ارزش اب،اری، ارزش نهادی. طبقه. بندی. JEL ..... استخراج گردید و از سؤاالت باز. ،. تحلیل. هایی کیفی...

دریافت قیمت

اقتصاد شهری

اقتصاد شهری (UE) ... بررسی تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر قیمت مسکن در ایران (1391-1350) · مطالعه و بررسی مؤلفه‌های مدیریت یکپارچه در شهر اصفهان · بررسی...

دریافت قیمت

سامانه نشریات دانشگاه تربیت مدرس - پژوهش‌های رشد و توسعه پایدار ...

پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهش های اقتصادی) The Economic Research.

دریافت قیمت

فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستايي، شماره 24 - Magiran

داده هاي مورد نياز از طريق مصاحبه و تكميل پرسشنامه استخراج گرديد. نتايج پژوهش نشان دهنده ... تحليل نابرابري هاي اقتصادي – اجتماعي توسعه در نواحي روستايي ايران ياسر فيض آبادي* ... اثرات تنوع بخشي اقتصاد روستايي بر تاب آوري معيشت روستاييان در دهستان رادكان شهرستان چناران حمدالله سجاسي ..... تاريخ درج در سايت: 4/7/97

دریافت قیمت

نگاهی جامع به انقلاب دیجیتالی و اثرات آن در کشورهای مختلف - میهن ...

3 نوامبر 2018 ... نگاهی جامع به انقلاب دیجیتالی و اثرات آن در کشورهای مختلف ... به صورت آنلاین گرفته تا یافتن یک دوست در یک وب سایت دوستیابی نقش آفرینی می کند. .... اما نوآوری اقتصادی و عدم اطمینان می تواند موجب اشتیاق اجتماعی در مورد آینده و همچنین موجب پیامدهای سیاسی شود. .... افزونه کروم، استخراج بیت کوین، طرح پونزی!

دریافت قیمت

تحلیل عوامل اجتماعی اقتصادی مؤثر بر سلامت روان در ایران | محمدنژاد ...

از این رو این پژوهش با هدف تعیین تأثیر عوامل اجتماعی اقتصادی بر سلامت روان ایرانیان انجام شد. ... تمام اطلاعات آماری از مرکز آمار ایران استخراج شد. ... رهیافت آماری استفاده شده، پانل تعمیم یافته با اثرات ثابت و با در نظر گرفتن واریانس ناهمسانی است. ... تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت،...

دریافت قیمت

فصلنامه روستا و توسعه، - Magiran

اثرات اقتصادي و اجتماعي طرح هدفمندسازي يارانه ها از ديدگاه روستاييان شهرستان زنجان رويا كرمي صص 125-148 ... تاريخ درج در سايت: 28/8/97 شمار بازديدکنندگان اين...

دریافت قیمت

جغرافیا و پایداری محیط

ارزیابی اثرات اقتصادی - اجتماعی سدسازی و تأثیر آن بر نظام بهره‌برداری سنّتی (مطالعة موردی: سدّ سیازاخ شهرستان دیواندرّه) · نقش و عملکرد توانمندسازی روستاییان در...

دریافت قیمت

بررسی عوامل مؤثر بر درآمدهای مالیاتی در ایران - اقتصاد مالی - دانشگاه ...

دولت می تواند به واسطه آن بسیاری از خدمات اجتماعی و رفاهی را در خدمت مردم قرار دهد و به بسیاری از ... بر اساس فرضیه های این تحقیق سهم درآمدهای نفتی از بودجه عمومی اثر منفی بر نسبت درآمدهای ..... ایران ، سازمان پژوهش های مجلس و نتایج حاصل از تحقیق اصغری نژاد استخراج شده است. ..... سایت داده های سری زمانی بانک مرکزی tsd.cbi .

دریافت قیمت

اقتصاد و الگو سازی

به موجب قانون مطبوعات، پروانه انتشار فصلنامه اقتصاد، به زبان فارسی و انگلیسی ثبت و صادر شد و سپس بر اساس نامه به شماره 11858/93 مورخ 22/05/1393 از سوی...

دریافت قیمت

تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران

حوزه تخصصی: علوم اقتصاد، ترویج و توسعه کشاورزی ... تحلیل شبکه اجتماعی رویکردی نوین در تبیین نظام ترویج و آموزش کشاورزی تکثرگرا: مورد مطالعه استان...

دریافت قیمت

بررسی و مطالعه تاثیر هنر- صنعت گردشگری بر رشد و توسعه اقتصادی ...

به عنوان کاتالیزوری کارآمد برای بازسازی و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها یاد شده که طی سال های اخیر برای رفع چالش های. اقتصادی و ... 2011 تا 2013 از اطالعات مندرج در وب سایت سازمان جهانی. گردشگری و بانک جهانی استخراج شده است. با توجه به...

دریافت قیمت

مقاله اثرات اقتصادی ، اجتماعی خشکسالی بر کشاورزی در استان اصفهان

اثرات اقتصادی ، اجتماعی خشکسالی بر کشاورزی در استان اصفهان ... برای راهنمایی کاملتر راهنمای سایت را مطالعه کنید. ... این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت...

دریافت قیمت

برساخت معنایی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی کم آبی و خشکسالی زاینده ...

یافتههای این پژوهش در قالب 4 مقوله‌ی فراگیر دستهبندی شد که حاصل استخراج و مفهومبندی ... اثرات اقتصادی و اجتماعی خشکسالی بر نواحی روستایی شهرستان گرمی...

دریافت قیمت

جغرافیا و روابط انسانی

فراتحلیلی بر پژوهش‌های وقف در شهرهای ایرانی- اسلامی · افزایش صحت استخراج اطلاعات از ... بررسی نقش سرمایه اجتماعی در تحولات نواحی شهری (مطالعه موردی: شهر دهدشت) .... اثرات گردشگری بر توسعه اقتصادی -اجتماعی شهرهای ییلاقی استان خراسان رضوی ... صفحه اصلی | واژه نامه اختصاصی | اخبار و اعلانات | اهداف و چشم انداز | نقشه سایت.

دریافت قیمت

تحلیل بلومبرگ از تاثیر نفت 100 دلاری بر اقتصاد دنیا - العالم

30 سپتامبر 2018 ... با این حال، استخراج نفت سنگ از سنگ نفت پرهزینه تر از تولید نفت خام متعارف هم از نظر مالی و هم از لحاظ اثرات زیست محیطی آن است. قیمت بالای...

دریافت قیمت

World Bank Documents - World Bank Group

جدایی آلودگی هوا از رشد اقتصادی و جمعیتی در ایران. 26 ...... فعالیت های اکتشاف و استخراج، بخش کاالهای غیرقابل مبادله و عملکرد بنگاه های صادرکننده کاال درک بهتری به دست آید ..... کاهش یافت توزیع سخاوتمندانه منافع اجتماعی، اثر منفی خراب تر شدن.

دریافت قیمت

بررسی اقتصادی جرم و اثرات سرریز بین استانی آن در ایران: یک ...

به جهت بررسی جرم از حیث مکان و لحاظ اثرات سرریز در مدل، از اقتصاد سنجی ... وقوع جرم علل اقتصادی و اجتماعی متعددی داشته و مباحث اقتصاد اجتماعی حاکی از این امر ... نرخ جرم و تأثیرات فضایی استخراج شده از آن طی دوره زمانی 1960 تا 1990 پرداختند. ...... صفحه اصلی | واژه نامه اختصاصی | اخبار و اعلانات | اهداف و چشم انداز | نقشه سایت.

دریافت قیمت

جامعه شناسی اقتصادی و توسعه

در دو دهه اخیر توجه به مولفه های اجتماعی به عنوان عوامل مهم تاثیر گذار بر توسعه و اقتصاد، به یکی از موضوعات مهم جامعه شناختی بدل شده است، مطالعه و پژوهش در این زمینه...

دریافت قیمت

مقاله اثرات اقتصادی ، اجتماعی خشکسالی بر کشاورزی در استان اصفهان

اثرات اقتصادی ، اجتماعی خشکسالی بر کشاورزی در استان اصفهان ... برای راهنمایی کاملتر راهنمای سایت را مطالعه کنید. ... این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت...

دریافت قیمت

بررسی اقتصادی جرم و اثرات سرریز بین استانی آن در ایران: یک ...

به جهت بررسی جرم از حیث مکان و لحاظ اثرات سرریز در مدل، از اقتصاد سنجی ... وقوع جرم علل اقتصادی و اجتماعی متعددی داشته و مباحث اقتصاد اجتماعی حاکی از این امر ... نرخ جرم و تأثیرات فضایی استخراج شده از آن طی دوره زمانی 1960 تا 1990 پرداختند. ...... صفحه اصلی | واژه نامه اختصاصی | اخبار و اعلانات | اهداف و چشم انداز | نقشه سایت.

دریافت قیمت

اثر کیفیت زیر ساخت اجتماعی بر رشد اقتصادی در یک اقتصاد غنی از ...

2 فوریه 2015 ... بنابراین توجه به نفش زیر ساخت اجتماعی در رشد اقتصادی برای برنامهریزان ... برای اقتصاد ایران، مسیر بهینه مصرف، تولید و سرمایه گذاری را استخراج کردهاند. ...... کیفیت زیرساخت اجتماعی از سایت .prs گردآوری شده است.

دریافت قیمت