+86-21-58386189, 58386176

هند سنگ شکن سنگ 36 * 8


سنگ‌ نگاشت ‌های اسرارآمیز در هند - الی گشت

4 ا کتبر 2018 ... کشف سنگ‌ نگاشت ‌های اسرارآمیز در هند باعث شده است که زمین شناسان و کارشناسان به دنبال فرهنگ و تمدنی از خودشان باشد که در تاریخ گم شده است.

دریافت قیمت

بـررسی موفـقیت سنگ شـکن بـرون اندامیESWL در تعدادی از بیماران ...

هدف: بررسی موفقیت سنگ شکنی برون اندامی (ESWL) در بیماران مراجعه کننده به مراکز سنگ ... سپس بعد از انجام سنگ شکنی برون اندامی، میزان شوک وارد به بیمار ثبت شد. ... حالب پروگزیمال. فراوانی. درصد. فراوانی. درصد. کامل. 23. 65.7. 25. 78.1. 8.

دریافت قیمت

زغال سنگ هند ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

زغال سنگ هند، (به انگلیسی: Coal India) شرکت دولتی استخراج معدن زغال سنگ هندی است، که به‌عنوان بزرگترین تولیدکننده زغال سنگ در جهان شناخته می‌شود.

دریافت قیمت

بررسی نتایج درمان سنگ حالب به روش سنگ‌شکنی از طریق داخل حالب ...

TUL ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ، از ﻧﻈﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ، ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ وﻋﻮارض و ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳــﻨﮓ و راﺑﻄـﻪ آن ﺑـﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ و. ﻋﻮارض ﺑﺮرﺳﯽ ... ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن ﻧﺎﻗﺺ ﯾﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﻫﯿﺪروﻧﻔﺮوز در 8% ﻣﻮارد ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در 4% ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آن ﺑــﺎﻗﯽ ﻣـﺎﻧﺪن ﺳـﻨﮓ، در. 3% ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ... ﯾﻮرﺗﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ – ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻨﯽ 3 – ﺳﻨﮓ ﺣﺎﻟﺐ 2 – 1 ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ:.

دریافت قیمت

سنگ‌ نگاشت ‌های اسرارآمیز در هند - الی گشت

4 ا کتبر 2018 ... کشف سنگ‌ نگاشت ‌های اسرارآمیز در هند باعث شده است که زمین شناسان و کارشناسان به دنبال فرهنگ و تمدنی از خودشان باشد که در تاریخ گم شده است.

دریافت قیمت

بررسی نتایج جراحی سنگ کلیه از طریق پوست در درمان سنگ های ...

ﻧﻔﺮوﺳﺘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ. ﺷﺪ . ﻧﺘﺎﻳﺞ. : ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻤ. ﻞ ﺟﺮاﺣﻲ در. 36. ﻛﻮدك. )3/92 (%. از. 39. ﻛﻮدك ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ،. دﻳﺪه ﺷـﺪ؛ ... )8/2 (%. ﺑﻪ ﺳﻪ ﺗﺮاﻛﺖ ﺟﻬﺖ ﺟﺮاﺣﻲ ﻧﻴﺎز ﺷ .ﺪ. اﻧﺪازه ﺳﻨﮓ در. 11. ﺑﻴﻤﺎر. )5/30 (%. ﻛﻮﭼﻚ. ﺗﺮ از. 20. ﻣﻴﻠﻲ. ﻣﺘﺮ. و در. 20 ... ﺷــﻜﻦ. ﻫــﺎي. اوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﺪ، اﻟﻜﺘﺮوﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ و ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﻴـﻚ. اﻧﺠﺎم ﺟﺮاﺣﻲ ﺳﻨﮓ ﻛﻠﻴﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻮﺳﺖ. در ﻣﻮرد ﺳـﻨﮓ ..... در ﻫﻨــﺪ اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪه. ،. ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻤﻞ.

دریافت قیمت

زغال سنگ هند ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

زغال سنگ هند، (به انگلیسی: Coal India) شرکت دولتی استخراج معدن زغال سنگ هندی است، که به‌عنوان بزرگترین تولیدکننده زغال سنگ در جهان شناخته می‌شود.

دریافت قیمت

سنگ کلیه ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

A color photograph of a kidney stone, 8 millimeters in diameter. ... نشانه‌های دیگر سنگ کلیه شامل تهوع، استفراغ، خون ادراری، چرک در ادرار، و درد در حین ادرار کردن ... انواع مختلف سنگ ادراری وجود دارد ولی اغلب سنگ‌ها از جنس کلسیم اُگزالات هستند.

دریافت قیمت

بـررسی موفـقیت سنگ شـکن بـرون اندامیESWL در تعدادی از بیماران ...

هدف: بررسی موفقیت سنگ شکنی برون اندامی (ESWL) در بیماران مراجعه کننده به مراکز سنگ ... سپس بعد از انجام سنگ شکنی برون اندامی، میزان شوک وارد به بیمار ثبت شد. ... حالب پروگزیمال. فراوانی. درصد. فراوانی. درصد. کامل. 23. 65.7. 25. 78.1. 8.

دریافت قیمت

بررسی نتایج درمان سنگ حالب به روش سنگ‌شکنی از طریق داخل حالب ...

TUL ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ، از ﻧﻈﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ، ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ وﻋﻮارض و ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳــﻨﮓ و راﺑﻄـﻪ آن ﺑـﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ و. ﻋﻮارض ﺑﺮرﺳﯽ ... ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن ﻧﺎﻗﺺ ﯾﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﻫﯿﺪروﻧﻔﺮوز در 8% ﻣﻮارد ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در 4% ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آن ﺑــﺎﻗﯽ ﻣـﺎﻧﺪن ﺳـﻨﮓ، در. 3% ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ... ﯾﻮرﺗﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ – ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻨﯽ 3 – ﺳﻨﮓ ﺣﺎﻟﺐ 2 – 1 ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ:.

دریافت قیمت

سنگ کلیه ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

A color photograph of a kidney stone, 8 millimeters in diameter. ... نشانه‌های دیگر سنگ کلیه شامل تهوع، استفراغ، خون ادراری، چرک در ادرار، و درد در حین ادرار کردن ... انواع مختلف سنگ ادراری وجود دارد ولی اغلب سنگ‌ها از جنس کلسیم اُگزالات هستند.

دریافت قیمت

بررسی نتایج جراحی سنگ کلیه از طریق پوست در درمان سنگ های ...

ﻧﻔﺮوﺳﺘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ. ﺷﺪ . ﻧﺘﺎﻳﺞ. : ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻤ. ﻞ ﺟﺮاﺣﻲ در. 36. ﻛﻮدك. )3/92 (%. از. 39. ﻛﻮدك ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ،. دﻳﺪه ﺷـﺪ؛ ... )8/2 (%. ﺑﻪ ﺳﻪ ﺗﺮاﻛﺖ ﺟﻬﺖ ﺟﺮاﺣﻲ ﻧﻴﺎز ﺷ .ﺪ. اﻧﺪازه ﺳﻨﮓ در. 11. ﺑﻴﻤﺎر. )5/30 (%. ﻛﻮﭼﻚ. ﺗﺮ از. 20. ﻣﻴﻠﻲ. ﻣﺘﺮ. و در. 20 ... ﺷــﻜﻦ. ﻫــﺎي. اوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﺪ، اﻟﻜﺘﺮوﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ و ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﻴـﻚ. اﻧﺠﺎم ﺟﺮاﺣﻲ ﺳﻨﮓ ﻛﻠﻴﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻮﺳﺖ. در ﻣﻮرد ﺳـﻨﮓ ..... در ﻫﻨــﺪ اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪه. ،. ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻤﻞ.

دریافت قیمت